กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญเว็บ

นางจันทร์หอม ศักบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯนายอภิวัฒน์ บุบผา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางณฐมน  ชุดไธสง

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวกุหลาบ ชุมจันทร์
ครู


นางจำลองลักษณ์ ศรีวารี
คร


นางจิรชยา ทับไธสง
ครู

นางนงค์เยาว์ หีบไธสง
คนงานทั่วไป

นางสาวหฤทัย มัธปะโม
คนงานทั่วไป

นายยุทธพงษ์ สำราญพิทักษ์
คนงานทั่วไป

นายจักรกฤษ์ เทียมไธสง
จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานห้องสมุด)

 

 

หนังสือสั่งการ..
หน้าหลัก
แนะนำ อบต.หนองแวง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ
สินค้า OTOP ตำบล
แถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงานปี
ข้อมูลการยื่นแบบภาษี
คณะผู้บริหาร
 
นางสาวณัฐนันท์  หูไธสง
นายก อบต.หนองแวง
หน่วยงานในสังกัด...
 
นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
ปลัด อบต.หนองแวง
การบริการจาก อบต.
โรงเรียนในตำบล...
บริการค้นหาข้อมูล...


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
สินค้า otop ตำบล
ราคาใบละ 50 บาท 
ราคาใบละ 150 บาท 
ราคาตัวละ 250 บาท 
ราคาชุดละ 200 บาท 

เสนอความคิดเห็นได้ที่
e-mail : mailto:saonongwang@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
111 หมู่ 8 บ้านแก ต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
Tel : (044)666332
เว็บไซต์นี้มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า