สารบัญเว็บ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 เป็นต้นมา
ที่ตั้ง
ตำบลหนองแวงเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ มีระยะห่างจากอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 9 กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 85 กิโลเมตร มีอณาเขตติดกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง
ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองบ้านใหม่ไชยพจน์และองค์การบริหารส่วนตำบลกู้ส่วนแตง
มีเนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีเนื้อที่ทั้งหมด 16.496 ตารางกิโลเมตรหรือจำนวน 10,310 ไร่
มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
1. บ้านโนน ม.7
2. บ้านแก ม.8
3. บ้านบง ม.9
4. บ้านหนองนกคู่ ม.10
5. บ้านหินตั้ง ม.11
6. บ้านหลักศิลา ม.13
7. บ้านแกใต้ ม.14
8. บ้านหนองนกคู่น้อย ม.15
มีประชากรทั้งหมด 4,239 คน
แยกเป็นชาย 2,064 คน
หญิง 2,175 คน
มีโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดศรีสุนทร
2. โรงเรียนไพรงาน
3. โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
4. โรงเรียนวัดหลักศิลา
มีสำนักสงฆ์ 6 แห่ง
มีสถานีอนามัย 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดย นางสาวณัฐนันท์ หูไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงซึ่งเมื่อมีการยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2543 จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ได้มีหนังสือสั่งการให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอบต.เป็นนายก อบต. และตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

หน้าหลัก
แนะนำ อบต.หนองแวง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ
สินค้า OTOP ตำบล
แถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงานปี
ข้อมูลการยื่นแบบภาษี
หน่วยงานในสังกัด...
การบริการจาก อบต.
โรงเรียนในตำบล...
บริการค้นหาข้อมูล...

เสนอความคิดเห็นได้ที่
e-mail : mailto:saonongwang@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
111 หมู่ 8 บ้านแก ต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
Tel : (044)783020,(044)783021
เว็บไซต์นี้มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า