ส่วนการคลัง
สารบัญเว็บ

นางวรางคณา หูไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพีรภัทร ปองนาม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(นางเกศมณี สำราญพิทักษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานุ


นางฐานิดา หูไธสง
ลูกจ้างประจำ


(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าหลัก
แนะนำ อบต.หนองแวง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ
สินค้า OTOP ตำบล
แถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงานปี
ข้อมูลการยื่นแบบภาษี
คณะผู้บริหาร
 
นางสาวณัฐนันท์  หูไธสง
นายก อบต.หนองแวง
หน่วยงานในสังกัด...
 
นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
ปลัด อบต.หนองแวง
การบริการจาก อบต.
โรงเรียนในตำบล...
บริการค้นหาข้อมูล...เสนอความคิดเห็นได้ที่
e-mail : mailto:saonongwang@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
111 หมู่ 8 บ้านแก ต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
Tel : (044)666332
เว็บไซต์นี้มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า