สำนักงานปลัด อบต.หนองแวง
สารบัญเว็บ

นางจันทร์หอม ศักบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุขสันต์ ศรีจินดา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

นางนิลินี พิมพา
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นายคมสัน  บุญเลี้ยง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 


นักทรัพยากรบุคคล (ว่าง)


นางเขมิกา อินทร์หา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ว่าง)

นางสาวจามรี ฟอร์ด
เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน

นางสาวสุรัตวดี อันดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน

จ่าสิบเอกเอกไชย นูชาลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางอนงค์รัก พัฒนะแสง
คนงานทั่วไป

นางแสงเดือน ์ พัฒนะแสง
คนงานทั่วไป

นายบุญส่ง ไทยนอก
คนงานทั่วไป
หน้าหลัก
แนะนำ อบต.หนองแวง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ
สินค้า OTOP ตำบล
แถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงานปี
ข้อมูลการยื่นแบบภาษี
คณะผู้บริหาร
 
นางสาวณัฐนันท์  หูไธสง
นายก อบต.หนองแวง
หน่วยงานในสังกัด...
 
นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
ปลัด อบต.หนองแวง
การบริการจาก อบต.
โรงเรียนในตำบล...
บริการค้นหาข้อมูล...


 


เสนอความคิดเห็นได้ที่
e-mail : mailto:saonongwang@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
111 หมู่ 8 บ้านแก ต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
Tel : (044)666332
เว็บไซต์นี้มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า