ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บจำนวน ๑ คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการ
ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย

- แบบ ปร.4/ปร.5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคาจ้างโครงการขุดลอก
หนองอุ่ม
บ้านบง หมู่ 9 ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส
- แบบ ปปช.01 แบบ ปร.4/ปร.5
- เอกสารเพิ่มเติม (แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
รายชื่อผู้ค่าที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเสนอราคาการประมูลจ้างโครงการขุดลอก
หนองอุ่ม บ้านบงหมู่ ๙

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการขุดลอกหนองอุ่ม
บ้านบงหมู่ ๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขายรูปแบบรายการ(แบบแปลน)โครงการขุดลอกหนองอุ่ม
บ้านบงหมู่ ๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องประกาศราชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดลอกหนองผาบ บ้านโนน ม.7 ต.หนองแวง
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย

ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้าน
หนองนกคู่น้อย หมู่๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย

ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับถนนดิน บ้านหลักศิลา หมู่ ๑๓ จาก
โรงสีชุมชน -นานางนิดา ลาแสง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชขพจน์ จ.บุรีรัมย

ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับถนนดิน บ้านบง ม.๙จากโคกหบา-
ฝานลำห้วยตะกั่ว ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับถนนดิน บ้านบง ม.๙จากโคกหบา-
ฝานลำห้วยตะกั่ว ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองนกคู่ บ้านหนองนกคู่น้อย
หมู่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับถนนดิน บ้านหลักศิลา หมู่ ๑๓ จากนา
นายเสด็จ ช่วยไธสง นานายอำนวย น้อยโสภา ตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.จากวัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ
บ้านแกใต้หมู่ ๑๕ ไปวัดศรีสุนทร หมู่ ๘ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเรื่องการดำเนินการจัดหาพัสดุโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปี
งบประมาณ๒๕๖๐

ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโนน หมู่ 7
สายทางบ้านนายลอง เทียมไธสง ถึงหนองผาบ

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองผาบ บ้านโนน หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ฯ
จ.บุรีรัมย์

ประกาศราคากลางโครการยกระดับถนนดินบ้านบง หมู่ 9 จากบ้านนางอรพิน ชุบไธสง
ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ - โคกบ้านชาด ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านแกใต้ หมู่ 14
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 - วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ(ช่วงที่2
)
ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนดินจากบ้านหนองนกคู่น้อย หมู่ 15 ต.หนองแวง
- บ้านหนองขาม ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนน หมู่ 7
จากบ้านนางกมล กิจการ - คุ้มน้อยดอนกะตะ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินตั้ง หมู่11
จากนานางกุหลาบสำราญพิทักษ์ - นานางแสวง เอื่อไธสง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหินตั้ง หมู่11 จากนานางกุหลาบสำราญพิทักษ์ - นานางแสวง เอื่อไธสง

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหินตั้ง หมู่11 จากนานางกุหลาบสำราญพิทักษ์ - นานางแสวง เอื่อไธสง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกคู่น้อย
หมู่ ๑๕ - บ้านบงหมู่ ๙

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองนกคู่น้อย หมู่15 - บ้านบง หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ปร 4 ปร 5