คณะผู้บริหาร
สารบัญเว็บ

นางสาวณัฐนันท์ หูไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทรศัพท์ 089-9494727

นางนิลุบล พัชราชีวิน
รองนายก อบต.หนองแวง
โทรศัพท์ 088-4651798

นายคณิต รอบไธสง
รองนายก อบต.หนองแวง
โทรศัพท์ 084-8271858

นายอัครชัย คุดนอก
เลขานุการ นายก อบต.หนองแวง
โทรศัพท์ 085-7689982

นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
ปลัด อบต.หนองแวง

โทรศัพท์
085-7644140
หนังสือสั่งการ..

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อมูลการติดต่อ

คณะผู้บริหาร
 
นางสาวณัฐนันท์  หูไธสง
นายก อบต.หนองแวง
หน่วยงานในสังกัด...
 
นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
ปลัด อบต.หนองแวง
การบริการจาก อบต.
โรงเรียนในตำบล...
บริการค้นหาข้อมูล...


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
สินค้า otop ตำบล

เสนอความคิดเห็นได้ที่
e-mail : mailto:saonongwang@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
111 หมู่ 8 บ้านแก ต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
Tel : (044)605258,(044)029353
เว็บไซต์นี้มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า