สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
สารบัญเว็บ

นายไสว สดไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

นางสำราญ เที่ยงไธสง
รอง ประธานสภา ฯ

นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
เลขานุการสภา ฯ

นางศุภาภรณ์ งามจิตต์
ส.อบต.หมู่ 7

นายธวัชชัย สดไธสง
ส.อบต.หมู่ 8


นายถาวร เสริญไธสง
ส.อบต.หมู่ 9


นายชวลิต ศรีมันตะ
ส.อบต.หมู่ 10


นายสอาด ผาดไธสง
ส.อบต.หมู่ 11


นางกนกวรรณ เชียงล้ำ
ส.อบต.หมู่13

หนังสือสั่งการ..

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อมูลการติดต่อ

คณะผู้บริหาร
 
นางสาวณัฐนันท์  หูไธสง
นายก อบต.หนองแวง
หน่วยงานในสังกัด...
 
นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
ปลัด อบต.หนองแวง
การบริการจาก อบต.
โรงเรียนในตำบล...
บริการค้นหาข้อมูล...


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอความคิดเห็นได้ที่
e-mail : mailto:saonongwang@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
111 หมู่ 8 บ้านแก ต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
Tel : (044)666332
เว็บไซต์นี้มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า