สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
สารบัญเว็บ

นายอำนาจ ท่วมไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

นายสำราญ แซ่ญวน
รอง ประธานสภา ฯ

นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
เลขานุการสภา ฯ

นายทวี   การดี
ส.อบต.หมู่ 7

นายธวัชชัย สดไธสง
ส.อบต.หมู่ 8

 


(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ 8

 


นางบุญโฮม   เทียมไธสง
ส.อบต.หมู่ 9


นายไพรัตน์ เรืองใส
ส.อบต.หมู่ 10


(ว่าง)
ส.อบต.หมู่10


นายสอาด ผาดไธสง
ส.อบต.หมู่ 11


(ว่าง)

ส.อบต.หมู่ 11


(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ 13


นางอรัญญา   พิมพา
ส.อบต.หมู่ 13


นายไสว   สดไธสง
ส.อบต.หมู่ 14


นายหนูเล็ก รักษี
ส.อบต.หมู่ 14


นางสำราญ   เที่ยงไธสง
ส.อบต.หมู่ 15

นายสมรรถชัย แพนแก้ว
ส.อบต.หมู่ 15
หนังสือสั่งการ..

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อมูลการติดต่อ

คณะผู้บริหาร
 
นางสาวณัฐนันท์  หูไธสง
นายก อบต.หนองแวง
หน่วยงานในสังกัด...
 
นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
ปลัด อบต.หนองแวง
การบริการจาก อบต.
โรงเรียนในตำบล...
บริการค้นหาข้อมูล...


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอความคิดเห็นได้ที่
e-mail : mailto:saonongwang@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
111 หมู่ 8 บ้านแก ต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
Tel : (044)666332
เว็บไซต์นี้มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า