กองช่าง
สารบัญเว็บ

นายภูดิษ ใจวงค์ผาบ
วิศกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวปริฉัตร เนื้อไม้หอม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ว่าง)

นายอภิวัฒน์ ลองทอง
คนงานทั่วไป
หน้าหลัก
แนะนำ อบต.หนองแวง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ
สินค้า OTOP ตำบล
แถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงานปี
ข้อมูลการยื่นแบบภาษี
คณะผู้บริหาร
 
นางสาวณัฐนันท์  หูไธสง
นายก อบต.หนองแวง
หน่วยงานในสังกัด...
 
นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์
ปลัด อบต.หนองแวง
การบริการจาก อบต.
โรงเรียนในตำบล...
บริการค้นหาข้อมูล...เสนอความคิดเห็นได้ที่
e-mail : mailto:saonongwang@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
111 หมู่ 8 บ้านแก ต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
Tel : (044)666332
เว็บไซต์นี้มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า